top of page

บริการของเรา

 

บริการต่างๆของ Mr.GREEN ครับ

งานจัดสวน

รับจัดสวนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

ประสบการณ์มากกว่า10ปี ในงานหลากหลายประเภท

ประเภทของงาน : งานบ้านทั้งใหญ่และเล็ก  สถานที่ราชการ  บริษัทเอกชน

                            งานจัดสวนพื้นที่ใหม่ และงานปรับปรุงพื้นทีเดิม

                            งานถมดินปรับพื้นที่ งานปูหญ้า ปลูกต้นไม้ ทำทางเดิน

                            งานน้ำ งานไฟ รวมถึงงานก่อสร้างในสวน

รับฟังความต้องการและความชอบของลูกค้า

ให้คำปรึกษาถึงความเหมาะสม ความสวยงาม

และความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ

จำหน่ายต้นไม้

ช่วยลูกค้าเลือกต้นไม้ชนิดที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก

ช่วยลูกค้าเลือกขนาดและฟอร์มต้นที่เหมาะกับจุดที่ปลูก

จัดหาต้นไม้ตามสั่งทุกชนิดทุกขนาด

                      เช่น ต้นไม้ไทยหายาก ต้นไม้ดอกหอม ต้นไม้ฟอร์มสวน

                      ต้นไม้ทนเค็็ม ต้นไม้บังแรงลม ต้นไม้โตเร็วและให้ร่มเงา

ปลูกต้นไม้ ย้ายต้นไม้ด้วยเครน หรือใช้แรงงานคน รวมถึงการทำค้ำยัน

ทุกขั้นตอนทำด้วยความใส่ใจเพื่อความเจริญงอกงามของต้นไม้ในอนาคต

งานให้คำปรึกษา
และออกแบบ

รับจ้างออกแบบสวนแบบสองมิติ และสามิติ ด้วยโปรแกรมออกแบบ

เพื่อช่วยในการตัดสินใจหรือการนำเสนองาน

งานดูแลสวน

รับจ้างดูแลสวนเป็นรายปี ทั้งบ้านอยู่อาศัย และบริษัทเอกชน

จัดโปรงแกรมการดูแลให้เหมะสมกับลักษณะหน้างานแต่ละประเภท

เลือกใชัปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ให้เหมาะกับประเภทของต้นไม้

โรค ศัตรูพืช และฤดูกาล

พื้นฟูและรักษาสภาพสวนให้คงสภาพความสวยงาม ให้มีการเจิญเติบโตอย่างดี

และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

โปรแกมมีแบบ12, 18 และ 24 ครั้งต่อปี

 

bottom of page